วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๑ บ้านโคคลาน บริเวณสระตาปาน ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๒ เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมทำนบดินที่เกิดจากอุทกภัย คลองอิสาน หมู่ ๒ บ้านซับเม็ก จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกคลอง หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก (คลองสะพาน ๑) สภาพคลองเดิม ปากคลอง กว้าง ๑๕ เมตร ก้นคลอง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร Slope ๑๑ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. โคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๖๖๖ ชุดๆละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากอุทกภัยพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่่อน เส้นหลัง รพสต. โคคลาน หมู่ ๒ บ้านซับม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้ออวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๖๖๖ ชุดๆละ ๓๐ บาท และน้ำยาเคมีพ่นยุงลาย จำนวน ๖๙ ขวดๆละ ๑,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๖๖๖ ชุดๆละ ๓๐ บาท และน้ำยาเคมีพ่นยุงลาย จำนวน ๖๕ ขวดๆละ ๑,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. โคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ตัว หมู่ ๔ บ้านไทยสามัคคี