วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหสิมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคคลาน (ซอยทวีกิจ) รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ทุกระยะ ๑๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมธ์พันโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต. โคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นข ๑๘๙๔ สระแก้ว ทะเบียนภัณฑ์ ๐๐๐๑-๕๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ จำนวน ๓๐ คน และอาหารว่าง จำนวน ๑ มื้อจำนวน ๓๐ คน เพื่อใช้ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงพลาสติก น้ำหนัก ๒.๔ เกรด A จำนวน ๒๐๐ ตัว ๆละ ๒๖๐ บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ผืนๆละ ๒๓๐ บาท เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาฝังกลบขยะภายในพื้นที่บริการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดสก์ ยี่ห้อ Hp) หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านไทยสามัคคี (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ายไทยสามัคคี) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลือนสีชา กระจกหนา ๕ มม.ขนาด ๗๕X๒๐๐ ซม. จำนวน ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๖๕๕ สระแก้ว ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง