วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านไทยสามัคคี ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านพัก สำนักงาน อบต. โคคลาน หมู่ที่ ๒ บ้านซับม่วง ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไทยสามัคคี (ซอยบ้านนางเย็น) ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านไทยสามัคคี งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์สำหรับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๖๐ บาทจำนวน ๑ มื้อและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๖๐ บาท จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๔ วันๆละ ๓๓,๒๕๐ บาท จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก คณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ เพื่อซ่อมแซมและตั้งตั้งโคมไฟภายสาธารณะในตำบลโคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อซ่อมแซมและตั้งตั้งโคมไฟภายสาธารณะในตำบลโคคลาน
10  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๒๑๐ คนๆละ ๖๐ บาท จำนวน ๑ มื้อและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๑๐ คนๆละ ๓๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เพื่อใช้ในโครงการลดขยะลดภาวะโลกร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง