วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างค่าบริการหลายปี เครื่องติดตามยานพาหนะ รถทะเบียน ๘๑-๐๗๒๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (เส้นไร่นายสุชาติ) หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นไร่นายวิฑูน) หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๓๑.๒๕ ลบ.ม. และติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนสลิงรถกระเช้าไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องพร้อมตรวจเช็ครถตามระบบบำรุงรักษา หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๓๘๐ สระแก้ว ทะเบียนครุภัรฑ์ 006-58-0001 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๑ บ้านโคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายขนา ๒๔ จำนวน ๑ ป้าย และขนาด ๑.๐ ๑.๕๐ จำนวน ๑๒ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อน้ำดื่มเครื่องดื่ม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีสงกรานต์ ประจำปรงบประมาร ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการสิบสานประเพณีวันสงกานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาด ๔๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๐๐ ผืนๆละ ๑๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง