วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๔ บ้านไทยสามัคคี (เส้นไร่นายสมัย ทองพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน อบต.โคคลาน หมู่ที่ ๒ บ้านซับม่วง ขนาดพื้นที่คอนกรีตรวม ๔๗๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นนานายคำผาง หมู่ที่ ๒ บ้านซับม่วง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่มแซ่มถนนลูกรัง (ถนนเส้นเลียบคลองอิสาน) หมู่ที่ ๒ บ้านซับม่วง จำนวน ๔ จุด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เสริมดินคันทาง หนาเฉลี่ย๐.๕๐ เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อน้ำดื่มเครื่องดื่ม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร เส้นเลียบคลองมะค่าปุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านมะค่าปุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง (ซอยหลังโรงเรียนประเสริฐน้อยฯ) ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร เส้นตรงข้ามวัดมะค่าปุ่ม หมู่ ๖ บ้านมะค่าปุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรังผิวจราจร มู่ ๓ บ้านซับเม็ก (เส้นไร่นายสุชาติ ช่วงที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยลุงกาวิน) หมุ่ที่ ๓ บ้านซับเม็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธืโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง