วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านซับเม็ก (เส้นนายประกอบ-สี่แยก) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไทยสามัคคี (ซอย ๓) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคคลาน (ซอยตัน) รางระบายน้ำ คลส ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ทุกระยะ ๒๕ เมตรและปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็กเหล็ก กว้า ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต. โคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง วัละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ วัน เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสองพี่น้อง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๖๕๕ สระแก้ว ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านโคคลาน (ซอยข้างบ้านผู้ใหญานกน้อย)ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลุก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทุกระยะ ๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต. โคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งานเพื่อเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐๐ คน ๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑ มื้อเพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง