องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส


ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
นำโดย นายสมพร สียางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคคลาน
ประธาน โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้ "กิจกรรมโครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต" ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน
2.เพื่อเสริมสร้า้งทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
3.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีปฎิสัมพันธ์ และตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว

2018-07-05
2018-07-05
2018-06-29
2018-06-20
2018-06-10
2018-05-25
2018-05-24
2018-05-21
2018-05-19
2018-04-13