องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
 
  โครงการเยาวชนสดใสร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  พิธีลงนามข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

 20 ก.ย. 2566 รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
22 มิ.ย. 2566 ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 พ.ค. 2566 แผ่นพับรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ของสาธารณภัย
28 เม.ย. 2566 ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุประจำปี 2566
2 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่...
31 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะ...
28 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.โคคลาน โดยวิธีเฉพาะเ...
27 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก ทะเบียน กฉ 8867 สก ทะเบียนภัณฑ์ 0001-62-...
20 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8867 สก ทะเบียนภัณฑ์ 0001-62-0003 จำนวน ...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556