องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC
  อัตราภาษีป้ายใหม่
  โครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ สุขภาพจิต

 8 ม.ค. 2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ใ...
7 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC
4 ม.ค. 2564 อัตราภาษีป้ายใหม่
2 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการในวันหยุดราชการ
19 ก.ย. 2562 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฃองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน...
26 ก.ย. 2561 ประกาศรายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านซับ
26 ก.ย. 2561 ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
26 ก.ย. 2561 ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
26 ก.ย. 2561 ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
26 ก.ย. 2561 ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556