องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
 
  ขอเชิญชวนทุกท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ กับ อบต.โคคลาน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำป
  ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC
  อัตราภาษีป้ายใหม่

 

 


19 ส.ค. 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
6 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่...
1 ส.ค. 2564 ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ
1 ส.ค. 2564 ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19 ก.ค. 2564 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
7 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน
9 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 2 บ้านซับม่วง (คลองหินน้อย)
21 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
14 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ 5 บ้านสองพี่น้อง
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 บ้านซับม่วง
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556