องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนทุกท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ กับ อบต.โคคลาน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำป


ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

****************************************

                    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้แนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และได้ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งหมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                   เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ครบถ้วนตามตัวชี้วัด จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีช่องทางการเข้าใช้งาน จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ผ่าน url >>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/sacpbv
  2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้
 
 

 

                   

         

 

 

                   หากมีข้อสงสัยในการเข้ารับการประเมินสามารถสอบถามได้ที่ งานบริหารทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โทร./โทรสาร. 037-269939 หรือทางเพจ Facebook อบต.โคคลาน

2022-03-01
2022-02-09
2021-10-06
2021-09-28
2021-08-31
2021-04-07
2021-01-07
2021-01-04
2020-09-25
2020-09-18