องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

คณะผู้บริหาร

นายสมพร สียางนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 087-148-1648
นายแก้วไพทูล  หงษา
นายดำรงค์  ชัยสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-784-7862
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-765-3735
 

นายทินกร ประยูรหาญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-542-6126