องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.


นายศิริ  บุตรฉิม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกรกฤต  ไพรพฤกษ์
นายสายชล  คนโต
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศิริ  บุตรฉิม
นางเฉลียว  คับเพียง
น.ส.พรพรรณ คนสูงเนิน
นางทองม้วน  ทองพราว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายบุญนำ มาตรนอก
นางลัดดา  กันอาน
นายสังเวียน พรมจำปา
นายกม  ทับหัวหนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายกรกฤต  ไพรพฤกษ์
นายกิตติวินท์  ขุนสนิท 
นายพิสิษฐ์  เพ็งกระโทก
นายมังกร พุธนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6