องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
   


-ว่าง-
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
 
     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 094-359-6461
 
   
 นางธนวดี  ศรีแก้ว   นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 094-295-4597
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 098-247-4242
  นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์ นางธนวดี  ศรีแก้ว
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง 
โทร. 094-359-6461

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โทร. 094-295-4597