องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  
  นางสำรวย จารัตน์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 

 
  นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     

   
นางสาวอร่ามศรี แสนกรุณา
นางสาวธัญญ์ชยา บุญกอด นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

   
 
 
  นางธนวดี ศีแก้ว  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ศาสนาและวัฒนธรรม