องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายสายชล  คนโต  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
 นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
  นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  นายสายชล  คนโต นางธนวดี  ศรีแก้ว
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม