องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายสายชล  คนโต  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-939-9124
 
     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 094-359-6461
 
   
 นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
  นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 094-359-6461
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 098-247-4242
  นายสายชล  คนโต นางธนวดี  ศรีแก้ว
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
โทร. 089-939-9124
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
โทร. 094-295-4597