องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สำนักปลัด


   
 
 


 
  นางสำรวยจารัตน์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  โทร. 082-636-1535
 
   
 
 

 
  นายเทอเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  โทร.094-359-6461
 
   
 
  
  นางสาวอร่ามศรี แสนกรุณา

 
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.


 นางสาวพรวิไล แสนโคตร
-ว่าง-
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
   ปก./ชก.
  ปก./ชก.
 
นายวรายุทธ วระชินา
นายระพีพัฒน์ อู่ตะเภา
นางสาวพวงพยอม ไลไธสง
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
นักพัฒนาชุมชน ชก.

เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
  
นายประสงค์ ชูพันธ์ นางสุดารัตน์ ตั้งต้นตระกูลกิจ
นายคเณศวร สายเครือบุญ
เจ้าพนังานป้องกันและบรรเทา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2  
สาธารณภัย ปง.
(ภารกิจ)   (ภารกิจ)   
นายสมาน แก้วกำกง นางสาวสุมาลี จันทมณี

นางสาวอำภา แสงโพธิ์ดา
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
(ภารกิจ) นโยบายและแผน
 พัฒนาชุมชน
  (ภารกิจ)   (ภารกิจ)
 
นายสำราญ อินอ่อน นยวีระพงษ์ เถาว์ทอง

นายสมศักดิ์ สะทัศรัมย์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
พนักงานดับเพลิง
 (ทั่วไป) และบรรเทาสาธาณภัย

(ทั่วไป)

(ภารกิจ) 

  
 
นายกฤษฎา คนสูงเนิน
 
 
คนงาน
 
 
(ทั่วไป)