องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สำนักปลัด

     
   -ว่าง-  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
   นางธนวดี  ศรีแก้ว
 

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด 
นางสาววิไลพร  แสนโคตร
 ว่าง  ว่าง
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ   
 นิติกรปฏิบัติการ

 
 -ว่าง-  นางสาวพวงพยอม ไลไธสง นายประสงค์ ชูพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปฏิบัติงาน
     
นางสุดารัตน์   ตั้งต้นตระกูลกิจ
 นายคเณศวร สายเครือบุญ
นายสมาน  แก้วกำกง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2  พนักงานดับเพลิง


   
นายสำราญ อินอ่อน
   
 พนักงานขับรถยนต์