องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สำนักงานปลัด

     
   นายสายชล  คนโต  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
 
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


     
นายทินกฤต  ศิริรัตน์
 นายยุทธนา  ดาศรี  นายกฤษณะ   สุวรรณมาณี
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ   
 นิติกรปฏิบัติการ

 
 -ว่าง-  นางสาวพวงพยอม ไลไธสง นายประสงค์ ชูพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปฏิบัติงาน
     
นางสุดารัตน์   ตั้งต้นตระกูลกิจ
 -ว่าง- นายสมาน  แก้วกำกง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานดับเพลิง