องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองคลัง

 
  นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 
  นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวยุวดี  หอมนอก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เเจ้าพนักงานเงินและบัญชี (ปง./ชง.)


  

นางสาววรลักษณ์  ปรัชญพฤทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน

 
 นางสาวสุมาลี  จันทมณี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

 
นางสาวกัลยา สุดาจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี