องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองคลัง

 
  นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
   
นางสาวยุวดี  หอมนอก
นางสาววรลักษณ์  ปรัชญพฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     
 นางสาวสุมาลี  จันทมณี  -ว่าง-  -ว่าง-
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
 เจ้าพนักงานเงินและบัญชี (ปง./ชง.) (1)
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(1)