องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองช่าง

     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง   
 

   
-ว่าง-
นายธีรยุทธ  จงเทพ
 -ว่าง-
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
     
 นายบุญหลาย   แววนำ   นายวีระชัย   เงินประสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
   ผู้ช่วยช่างโยธา