องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองช่าง

     
   นายสายชล  คนโต  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง   
 
     
  นายธีรยุทธ  จงเทพ
 
   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
     
 นายบุญหลาย   แววนำ   นายวีระชัย   เงินประสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
   ผู้ช่วยช่างโยธา