องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธนวดี  ศรีแก้ว


ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
นางสาวจินตนา รัตนเพชร
นางวงเดือน  พลดงนอก

นางสาวสุนันท์  บุญตรี
นักวิชาการการศึกษา ชำนาญการ
ครู คศ.๑
(ศพด.บ้านโคคลาน)
ครู คศ.๒ 
(ศพด.บ้านโคคลาน)   นางจิราวรรณ  ทองชาย
นางสาววรัญญา  ทับหัวหนอง นางสาวบุศรินทร์  ที่รัก
ครูคศ.๒
 (ศพด.บ้านซับเม็ก)
ครู คศ.๑ (ศพด.บ้านซับเม็ก) ครู คศ.๒ (ศพด.บ้านไทยสามัคคี)นางกาญจนาภรณ์  หงษา นางสาวอรัมภา  ละทะโล นางสงกรานต์  แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านไทยสามคคี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านโคคลาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านโคคลาน
(ภารกิจ) (ภารกิจ) (ภารกิจ)
นางภัครดา คนสูงเนิน
นางสาวชญาภา พรมจันทร์ นางสาวสนธยา แถวโสภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านซับเม็ก
 (ภารกิจ) ศพด.บ้านโคคลาน
(ภารกิจ)   (ทั่วไป)