องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ประกาศ อบต.โคคลาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2564 17
  27 พ.ย. 2563    บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 17
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 70
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 60
  1 ต.ค. 2562    ประกาศเจตยารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 38
  15 พ.ค. 2562    เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 51
  22 มี.ค. 2562    การปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานในการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ 51
  3 ม.ค. 2562    เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 52
  21 ธ.ค. 2561    เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 47
  21 ธ.ค. 2561    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน พ.ศ.2562 53
  20 ธ.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 51
  20 ธ.ค. 2561    เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 49
  20 ธ.ค. 2561    เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 48
  20 ธ.ค. 2561    เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 49
  26 พ.ย. 2561    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 52
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 49
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 48
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 47
  1 ต.ค. 2561    มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 48
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 50


หน้าที่ 1 [ 2 ]