องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ประกาศ อบต.โคคลาน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ต.ค. 2564    ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 26
  1 ต.ค. 2564    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 27
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2564 28
  27 พ.ย. 2563    บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 29
  30 มิ.ย. 2563    ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 29
  29 พ.ค. 2563    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 25
  30 มี.ค. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 30
  6 ม.ค. 2563    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 28
  30 พ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 27
  1 พ.ย. 2562    ประกาศการกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26
  10 ต.ค. 2562    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30
  2 ต.ค. 2562    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28
  1 ต.ค. 2562    ประกาศเจตยารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 27
  1 ต.ค. 2562    ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28
  1 ต.ค. 2562    ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27
  1 ต.ค. 2562    ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27
  1 ต.ค. 2562    มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 29
  3 ก.ย. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2563 27
  15 พ.ค. 2562    เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 28


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]