องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศ อบต.โคคลาน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 31
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 24
  1 ต.ค. 2562    ประกาศเจตยารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 2
  15 พ.ค. 2562    เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 18
  22 มี.ค. 2562    การปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานในการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ 16
  3 ม.ค. 2562    เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 18
  21 ธ.ค. 2561    เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 14
  21 ธ.ค. 2561    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน พ.ศ.2562 18
  20 ธ.ค. 2561    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 16
  20 ธ.ค. 2561    เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 16
  20 ธ.ค. 2561    เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 14
  20 ธ.ค. 2561    เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 14
  26 พ.ย. 2561    การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 17
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 15
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 12
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 13
  1 ต.ค. 2561    มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 14
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15
  1 ต.ค. 2561    เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16
  1 ต.ค. 2561    มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหนเ้าที่ให้เป๋นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13


หน้าที่ 1 [ 2 ]