องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ประกาศ อบต.โคคลาน
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2565    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24
  30 ก.ย. 2565    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25
  27 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 66
  15 ต.ค. 2564    ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 105
  1 ต.ค. 2564    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 87
  1 ต.ค. 2564    มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 77
  1 ต.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 74
  1 ต.ค. 2564    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วรรวม 71
  1 ต.ค. 2564    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 76
  1 ต.ค. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 74
  1 ต.ค. 2564    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 72
  1 ต.ค. 2564    มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76
  1 ต.ค. 2564    ประกาศใช้แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 75
  14 ม.ค. 2564    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2564 111
  27 พ.ย. 2563    บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 88
  30 มิ.ย. 2563    ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 89
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 116
  29 พ.ค. 2563    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 93
  30 มี.ค. 2563    ประกาศบัญชีประเมินราคาทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 97
  6 ม.ค. 2563    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 85


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]