องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนสดใสร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


           วันที่ 30 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน นำโดย นายอิศวร งามสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ เยาวชนสดใสร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดทำโดยงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลโคคลานมีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็กและเยาวชนตำบลโคคลาน เจ้าหน้านที่ ผู้นำชุมชน ครู 

2024-03-28
2024-01-22
2023-11-16
2023-11-03
2023-08-31
2023-07-28
2023-07-05
2023-06-30
2023-06-16
2023-06-16