องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

คณะผู้บริหารนายอิศวร งามสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-136-5712


นายแก้วไพทูล หงษา
นางอรทัย ชุ่มวิจารณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-784-7862
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-544-1393
 

นายพิษณุชัย แสงโพธิ์ดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-868-6431