องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สำนักปลัด


 

 
   
 
  
  นางสาวอร่ามศรี แสนกรุณา

 
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-246-7121
นายระพีพัฒน์  อู่ตะเภา
นางสาวพรวิไล แสนโคตร
นายวรายุทธ วระชินา
นักพัฒนาชุมชน ชก.
นักจัดการงานทั่วไป ปก.
นักทรัพยากรบุคคล ปก.
 

 

 
-ว่าง-
-ว่าง-
นางสาวพวงพยอม ไลไธสง
นิติกร (ปก./ชก.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
   (ปก./ชก.)    
 

 
-ว่าง-
นางสาวสุมาลี จันทมณี

นางสาวนวลจันทร์ ทับหัวหนอง
เจ้าพนังานป้องกันและบรรเทา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 
สาธารณภัย (ปง./ชง.)
นโยบายและแผน (ภารกิจ)   (ภารกิจ)  
          
-ว่าง-
-ว่าง-
นายคเณศวร สายเครือบุญ
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2
(ภารกิจ) (ภารกิจ)
(ภารกิจ)
 
  
นายสมาน แก้วกำกง นายวีระพงศ์ เถาว์ทอง
นางสาวประกายดาว ประวันเทา
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
(ภารกิจ)
 และบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาชุมชน

 (ภารกิจ)
(ภารกิจ)
       

 
 
นายสำราญ อินอ่อน นายสมศักดิ์ สะทัศรัมย์
นายกฤษฎา คนสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง

 คนงาน
(ทั่วไป)  (ทั่วไป)     (ทั่วไป)
       


  -ว่าง- -ว่าง-    
พนักงานดับเพลิง คนงาน (พนักงานเก็บขยะ)    
(ทั่วไป) (ทั่วไป)