องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองคลัง

 

  นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 
  นางสาวธัญญ์ชยา  บุญกอด
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
นางสาวยุวดี  หอมนอก
นักวิชาการพัสดุ ปก.

นางสาววรลักษณ์  ปรัชญพฤทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง.


 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปง./ชง)

 
 นางสาวอรุณวรรณ จันทร์นวล
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ภารกิจ)
 
นางสาวกัลยา สุดาจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(ภารกิจ)
 
     


 
   
นายสุรนาท หงษา นางสาวเจนจิรา เกวียนทอง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน  
(ภารกิจ) (ทั่วไป)