องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองช่าง

     
   นายเทอดเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง   
 

 
 
นายธีรยุทธ  จงเทพ
นางอัญญ์สิตา จิรพัฒนาฐิติกุล
 -ว่าง-
 นายช่างไฟฟ้า ปง.
เจ้าพนักงานธุรการ ชง. นายช่างโยธา ปง./ชง.
   
 นายบุญหลาย   แววนำ  นายวีระชัย เงินประสิทธิ์
นางสาวกาญจนา สุริวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2
  (ภารกิจ) (ภารกิจ)