องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางธนวดี  ศรีแก้ว


ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ว่างนางวงเดือน  พลดงนอก

นางสาวสุนันท์  บุญตรี
นักวิชาการการศึกษา ปก/ชก
ครู คศ.๒
(ศพด.บ้านโคคลาน)
ครู คศ.๒ 
(ศพด.บ้านโคคลาน)   นางจิราวรรณ  ทองชาย
นางสาววรัญญา  ทับหัวหนอง นางสาวบุศรินทร์  ที่รัก
ครูคศ.๒
 (ศพด.บ้านซับเม็ก)
ครู คศ.๒ (ศพด.บ้านซับเม็ก) ครู คศ.๒ (ศพด.บ้านไทยสามัคคี)นางกาญจนาภรณ์  หงษา นางสาวอรัมภา  ละทะโล นางสงกรานต์  แซ่ลิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านไทยสามคคี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านโคคลาน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านโคคลาน
(ภารกิจ) (ภารกิจ) (ภารกิจ)

นางภัครดา คนสูงเนิน
-ว่าง- นางสาวสนธยา แถวโสภา
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านซับเม็ก
 (ภารกิจ) ศพด.บ้านโคคลาน
(ภารกิจ)   (ทั่วไป)