องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งมั่นให้บริการสาธารณะ   ยึดหลักธรรมาภิบาล และ ปรัชญาเศรษฐกิจ 

    พอเพียง    เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาด ของถนน ทางน้ำ  ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

10. จัดให้มีตลาด

11. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร

12. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน อย่างทั่วถึง

13. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว