องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

 


 

 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  ตั้งอยู่เลขที่ 402  หมู่ 2  ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  มีระยะห่างจากอำเภอตาพระยาประมาณ  17  กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดดังนี้

                                1.  ทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา

                                2.  ทิศใต้  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  กิ่งอำเภอโคกสูง

                                3.  ทิศตะวันออก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ  อำเภอวัฒนานคร

                                4.  ทิศตะวันตก  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา

                 เนื้อที่  พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  มีพื้นที่ประมาณ  47.84  ตารางกิโลเมตร  (29,675  ไร่) 

                ภูมิประเทศ  พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน   มีสภาพเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะเป็นแอ่งก้นกระทะ  มีสภาพเป็นดินเหนียวปนทรายไม่อุ้มน้ำ    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบ

                จำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

                                หมู่ที่  1  บ้านโคคลาน

                                หมู่ที่  2  บ้านซับม่วง

                                หมู่ที่  3  บ้านซับเม็ก

                                หมู่ที่  4  บ้านไทยสามัคคี

                                หมู่ที่  5  บ้านสองพี่น้อง

                                หมู่ที่  6  บ้านมะค่าปุ่ม

                ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 7,280  คนแยกเป็นชาย   3,627  หญิง  3,653 คน จำนวน  1,930ครัวเรือน