องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
        
ความหนาแน่นเฉลี่ย  145  คน/ตารางกิโลเมตร
                  -  ราษฎรส่วนมากในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
                                เกษตรกรรม          80%                             อื่นๆ        8%
                                รับจ้างทั่วไป         12%
                  -  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
                                ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (1-2 หัวจ่าย)                     จำนวน  8  แห่ง
                                ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่                                           จำนวน  2  แห่ง
                                โรงสีข้าวขนาดเล็ก                                              จำนวน  7  แห่ง
                                 ธนาคาร                                                                จำนวน  -   แห่ง                                       
                                
โรงแรม                                                                 จำนวน  -  แห่ง       
              
                 โรงงานอุตสาหกรรม                                          จำนวน  -  แห่ง