องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

                โรงเรียนประถมศึกษา   3   แห่ง

-  โรงเรียนบ้านโคคลาน       
               
- 
โรงเรียนประเสริฐน้อยรุจิรวงศ์  1

                                -  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

                โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง

                                -  โรงเรียนซับม่วงวิทยา

                ศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  1  แห่ง

                หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  จำนวน  6  แห่ง

สถานบันและองค์กรศาสนา

                                วัด                           จำนวน  2  แห่ง

                                                                -วัดโคคลาน

                                                                -วัดสองพี่น้อง

                                สำนักสงฆ์            จำนวน  5  แห่ง

                                                                -สำนักสงฆ์บ้านไทยสามัคคี

                                                                -สำนักสงฆ์บ้านซับม่วง

                                                                -สำนักสงฆ์บ้านทางโค้ง (บ้านสองพี่น้อง)

                                                                -สำนักสงฆ์บ้านซับเม็ก

                                                                -สำนักสงฆ์บ้านซับเม็ก  ( อุทยานธรรมสันตินิมิต)

                                มัสยิด                     จำนวน  -  แห่ง

                                ศาลเจ้า                   จำนวน  -  แห่ง

                                โบสถ์                     จำนวน  -  แห่ง
การสาธารณสุข

                                -สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง

                                -สถานพยาบาล                   1  แห่ง

                                -ร้านขายยาปัจจุบัน             1  แห่ง

                                -อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ำร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                - สถานีตำรวจ                      จำนวน  -  แห่ง

                                - สถานีดับเพลิง                   จำนวน   -  แห่ง

                                - ด่านตรวจ                           จำนวน   1  แห่ง

                                - อพปร.