องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม
            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดน  จึงทำให้การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร  การเดินทางนั้นสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ได้โดย
                                1.    รถยนต์ขนส่งระหว่างจันทบุรี กับ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านบริเวณแยก  ตชด.  125
                                2.    รถยนต์ขนส่งระหว่างมุกดาหาร พัทยา  ผ่านและจอดรถที่หมู่  1  ตำบลโคคลาน
                                3.       รถยนต์ขนส่งระหว่างอรัญ นครราชสีมา  ผ่านและจอดรถที่หมู่ 1 ตำบลโคคลาน
                                4.        รถยนต์ขนส่งภายในตำบล
                                                -  สายอรัญ โคคลาน
                                                -  สายโคคลาน วัฒนานคร
                                               -  สายตาพระยา หนองผักแว่น           

การโทรคมนาคม

                                -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง

                                - โทรศัพท์สาธารณะ  7  ตู้

การไฟฟ้า

                                -  การไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านรบทั้ง  6  หมู่บ้าน  และมีจำนวนประชากรใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,745  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -คลองยาง

                                -คลองตะเคียน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                1.  ฝายเก็บน้ำและฝายน้ำล้น            1  แห่ง

                                2.  บ่อน้ำตื้น                                         4  แห่ง

                                3.  จำนวนห้วย หนอง,คลอง,บึง     9  แห่ง

                                4.  คลองชลประทาน                         1  แห่ง                  

5.  สระน้ำ,คลอง                                 15  แห่ง

                                6.  บ่อบาดาลสาธารณะ                     20  แห่ง

                                                รพช.                                      14  บ่อ

                                                กรมอนามัย                           2  แห่ง

                                                กรมทรัพยากร                      2  แห่ง
                                                โยธา                                       2  แห่ง