องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
ประกาศ อบต.โคคลาน
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ธ.ค. 2566    ประกาศเจตจำนงสุจริตการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Goft Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 1
  22 ธ.ค. 2566    ประกาศเจตจำนงสุจริตการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Goft Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2
  12 ต.ค. 2566    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน พ.ศ.2566 31
  4 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 63
  3 ม.ค. 2566    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 48
  22 ธ.ค. 2565    ประกาศเจตจำนงสุจริตการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Goft Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 52
  30 ก.ย. 2565    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 83
  30 ก.ย. 2565    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 86
  27 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 151
  11 ก.พ. 2565    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 68
  15 ต.ค. 2564    ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 194
  1 ต.ค. 2564    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 144
  1 ต.ค. 2564    มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 143
  1 ต.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 145
  1 ต.ค. 2564    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วรรวม 139
  1 ต.ค. 2564    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 134
  1 ต.ค. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 139
  1 ต.ค. 2564    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 136
  1 ต.ค. 2564    มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141
  1 ต.ค. 2564    ประกาศใช้แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 143


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]