องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคคลานเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 23
  5 เม.ย. 2566    ข้อบัญญัติตำบลเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 34
  5 เม.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 34
  5 เม.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคคลานเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 36
  5 เม.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโคคลานเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2561 31
  25 ต.ค. 2561    ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 191
  31 ส.ค. 2558    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2557 152